До надзвичайної діяльності підприємства відносять

операції,які не відбуваються часто або регулярно і відрізняються

від звичайних операцій. Наприклад, стихійне лихо, пожежа,

техногенні аварії тощо.

Втрати внаслідок таких подій надзвичайної діяльності враховуються під час

розрахунку фінансових результатів.

Звичайна діяльність, в свою чергу, поділяється на операційну та іншу (фінансову та інвестиційну).

Операційна діяльність- це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

У бухгалтерському обліку дохід відображається в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

У разі відстрочення платежу, внаслідок чого виникає різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою грошових коштів або їх еквівалентів, які підлягають отриманню за продукцію (товари, роботи До надзвичайної діяльності підприємства відносять, послуги та інші активи), така різниця визнається доходом у вигляді відсотків.

За бартерним контрактом сума доходу визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, що одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів та їх еквівалентів.

Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які отримані або підлягають отриманню за бартерним контрактом, достовірно визначити неможливо, то дохід визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг (крім грошових коштів та їх еквівалентів), що передані за цим бартерним контрактом.

Для узагальнення інформаціїпро доходи від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій, для обліку До надзвичайної діяльності підприємства відносять доходів і результатів діяльності призначені рахунки класу7 "Доходи і результати діяльності" (рис. 11.1).

Витрати діяльності обліковуються на рахунках Класу 9"Витрати діяльності" (рис. 11.2).

Склад доходів та порядок їх визнання визначаються відповідними Положен­нями (стандартами) бухгалтерського обліку.

На рахунках Класу 7"Доходи і результати діяльності" (№ 70,71, 72, 73,74, 75), крім рахунка, №76 "Страхові платежі", протягом звітного року, на дебетіщомісячно відображається належна сума непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів), щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок №79 "Фінансові результати", на кредитівідображається сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включені до ціни продажу.

На рахунку №76"Страхові платежі" узагальнюється інформація про страхові платежі та їх До надзвичайної діяльності підприємства відносять повернення страхувальникам із щомісячним віднесенням усієї різниці на субрахунок №703"Дохід від реалізації робіт і послуг".
3. Облік доходів підприємства від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) та інших видів діяльності (pax. №70)

Доходи від реалізаціїпродукції, товарів (робіт, послуг) та інших активів визначаються в разі наявності всіх наведених нижче умов:

- покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);- підприємство не здійснює надалі управління та контролю за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

- сума доходу (виручки) може бути достовірно визначена;

- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з До надзвичайної діяльності підприємства відносять цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, про доходи від грального бізнесу, від проведення лотереї, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу призначено рахунок №70"Доходи від реалізації".

Рахунок №70 "Доходи від реалізації" має такі субрахунки:

№701 "Дохід від реалізації готової продукції-";

№702 "Дохід від реалізації товарів";

№703 "Дохід від реалізації робіт і послуг";

№704 "Вирахування з доходу";

№705 "Перестрахування".

На дебеті рахунка №70"Доходи від реалізації"" відображається належна сума непрямих податків (акцизного збору, податку на додану вартість та інших, передбачених законодавством); результат операцій До надзвичайної діяльності підприємства відносять перестрахування (у кореспонденції з субрахунком №705 "Перестрахування"); результат зміни резервів незароблених премій (у страхових організаціях) та списання у порядку закриття на рахунок №79 "Фінансові результати", на кредитісубрахунків №701-703відображається збільшення (одержання) доходу.

На субрахунку №701"Дохід від реалізації готової продукції" узагальнюється інформація про доходи від реалізації готової продукції.

На субрахунку №702"Дохід від реалізації товарів" підприємства торгівлі та інші організації узагальнюють інформацію про доходи від реалізації товарів.

На субрахунку №703"Дохід від реалізації робіт і послуг" підприємства й організації, що виконують роботи і надають послуги, узагальнюють інформацію про доходи від реалізації робіт і послуг, про результати зміни резервів незароблених премій.

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за До надзвичайної діяльності підприємства відносять видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямками, визначеними підприємством.

На дебеті субрахунку №704"Вирахування з доходу" відображаються суми надходжень за договорами комісії, агентськими та іншими аналогічними договорами на користь комітентів, принципалів; сума наданих після дати реалізації знижок покупцям: вартість повернених покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходів. На кредиті субрахунку №704відображається списання дебетових оборотів на рахунок №79"Фінансові результати".

На субрахунку №705"Перестрахування" підприємства, які є страховиками відповідно до Закону України "Про страхування", узагальнюють інформацію про частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами перестрахування.

У таблиці 11.2 наведена кореспонденція рахунків з До надзвичайної діяльності підприємства відносять обліку доходів від реалізації (pax. №70за відповідними субрахунками).
4. Облік інших операційних доходів (pax. №71)

На рахунку №71 "Інший операційний дохід"ведеться узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

До інших операційних доходів відносяться: доходи від реалізації іноземної валюти; доходи від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); доходи від операційної оренди активів; доходи від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті; суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, господарського суду про До надзвичайної діяльності підприємства відносять їх стягнення; доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув термін позовної давності; відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); суми одержаних безоплатно оборотних активів та субсидій; інші доходи від операційної діяльності.

На дебеті рахунка №71"Інший операційний дохід" відображаються суми непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів) та списання в порядку закриття на рахунок №79"Фінансові результати"; на кредиті- збільшення одержаного доходу.

Рахунок №71 "Інший операційний дохід" має такі субрахунки:

№711"Дохід від реалізації іноземної валюти";

№712"Дохід від реалізації інших оборотних активів";

№713"Дохід від операційної оренди активів";

№714 "Дохід від операційної курсової різниці";

№715"Одержані штрафи До надзвичайної діяльності підприємства відносять, пені, неустойки";

№716"Відшкодування раніше списаних активів";

№717"Дохід від списання кредиторської заборгованості";

№718"Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів";

№719"Інші доходи від операційної діяльності".

На субрахунку №711"Дохід від реалізації іноземної валюти" узагальнюється інформація про доходи від реалізації іноземної валюти.

На субрахунку №712"Дохід від реалізації інших оборотних активів" узагальнюється інформація про доходи від реалізації оборотних активів (вироб­ничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів тощо).

На субрахунку №713"Дохід від операційної оренди активів" узагальнюється інформація про доходи від оренди (крім фінансової) майна, якщо ця діяльність не є предметом (метою) створення підприємства.

На субрахунку №714"Дохід від операційної курсової різниці" узагальнюється інформація про доходи від курсових різниць за До надзвичайної діяльності підприємства відносять активами й зобов'язаннями підприємства - пов'язаними з операційною діяльністю підприємства.

На субрахунку №715"Одержані штрафи, пені, неустойки" узагальнюється інформація про штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержано рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення, а також про суми відшкодування завданих збитків.

На субрахунку №716"Відшкодування раніше списаних активів" узагальнюється інформація про суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних активів.

На субрахунку №717"Дохід від списання кредиторської заборгованості" узагальнюється інформація про доходи від списання кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу, по закінченні строку позовної давності.

На субрахунку №718"Одержані До надзвичайної діяльності підприємства відносять гранти та субсидії'" узагальнюється інформація про отримані підприємством гранти, асигнування та субсидії.

На субрахунку №719"Інші доходи від операційної діяльності" узагальнюється інформація про інші доходи від операційної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунка №71 "Інший операційний дохід", зокрема про доходи від операцій з тарою, від інвентаризації тощо.

Кореспонденція рахунків з обліку іншого операційного доходу наведена у таблиці 11.3.
5. Облік доходів від участі в капіталі (pax. 72)

Рахунок №72"Дохід від участі в капіталі" призначено для узагальнення інформації про доходи від інвестицій, які здійснені в асоційовані, дочірні або спільні підприємства та облік яких ведеться за методом участі в капіталі.

Рахунок №72"Дохід від До надзвичайної діяльності підприємства відносять участі в капіталі" має такі субрахунки:

№721"Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства";

№722"Дохід від спільної діяльності";

№723"Дохід від інвестицій в дочірні підприємства".

На дебеті рахунка №72"Дохід від участі в капіталі" відображається списання кредитового сальдо в порядку закриття рахунка №72, на кредиті рахунка №79 "Фінансові результати".

На субрахунку №721"Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства" узагальнюється інформація про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання асоційованими підприємствами прибутків.

На субрахунку №722"Дохід від спільної діяльності" узагальнюється інформація про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання спільними підприємствами прибутків.

На До надзвичайної діяльності підприємства відносять субрахунку №723"Дохід від інвестицій в дочірні підприємства" узагальнюється інформація про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання дочірніми підприємствами прибутків.

Аналітичний облік доходів від участі в капіталі ведеться за кожним об'єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними підприємством.

Кореспонденцію рахунків з обліку доходів від участі в капіталі наведено в

таблиці 11.4.

-

6. Облік інших фінансових доходів (pax. №73)

Рахунок №73"Інші фінансові доходи" призначено для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку №72 "Дохід від участі в капіталі".

Рахунок №73"Інші фінансові доходи" має До надзвичайної діяльності підприємства відносять такі субрахунки:

№731"Дивіденди одержані";

№732"Відсотки одержані";

№733"Інші доходи від фінансових операцій".

На дебетірахунка №73 "Інші фінансові доходи" відображається списання кредитового обороту на рахунок №79 "Фінансові результати", на кредиті- визнана сума доходу.

На субрахунку №731"Дивіденди одержані" узагальнюється інформація про належні дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми та спільними.

На субрахунку №732"Відсотки одержані" узагальнюється інформація про відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться облік на субрахунку №733"Інші доходи від фінансових операцій", узагальнюється інформація про інші доходи від фінансової діяльності, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунка №73 "Інші фінансові доходи".

Аналітичний облік фінансових доходів ведеться До надзвичайної діяльності підприємства відносять за об'єктами інвестування.

Кореспонденція рахунків з обліку інших фінансових доходів наведена у таблиці 11.5.


7. Облік інших доходів (pax. №74)

Рахунок 74"Інші доходи" призначено для обліку доходів, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства. Рахунок №74 "Інші доходи" має такі субрахунки: №741"Дохід від реалізації фінансових інвестицій"; №742"Дохід від реалізації необоротних активів"; №743" Дохід від реалізації майнових комплексів"; №744"Дохід від неопераційної курсової різниці"; №745"Дохід від безоплатно одержаних активів"; №746"Інші доходи від звичайної діяльності".

На дебеті рахунка №74"Інші доходи" відображається належна сума непрямих податків (податкуна додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів До надзвичайної діяльності підприємства відносять) та списання кредитового сальдо (доходів) в порядку закриття рахунка на кредит рахунка №79"Фінансові результати", на кредиті -збільшення (одержання) доходу.

На субрахунку №741"Дохід від реалізації фінансових інвестицій" узагальнюється інформація про доходи від реалізації фінансових інвестицій.

На субрахунку №742"Дохід від реалізації необоротних активів" узагальнюється інформація про доходи від реалізації необоротних активів.

На субрахунку №743 "Дохід від реалізації майнових комплексів" узагальнюється інформація про доходи від реалізації майнових комплексів.

На субрахунку №744 "Дохід від неопераційної курсової різниці" узагальнюється інформація про курсові різниці за активами та зобов'язаннями в іноземній валюті, які пов'язані фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства.

На субрахунку №745 "Дохід від безоплатно одержаних активів" узагальнюється До надзвичайної діяльності підприємства відносять інформація про доходи від безоплатно одержаних активів, фінансових інвестицій та цільового фінансування капітальних інвестицій та безоплатно одержаних необоротних активів, що підлягають амортизації, визначається у сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів одночасно з її нарахуванням. Дохід від безоплатно одержаних земельних ділянок і фінансових інвестицій визнається при їх вибутті.

На субрахунку №746 "Інші доходи від звичайної діяльності" узагальнюється інформація про інші доходи від звичайної діяльності, які не відображені на інших субрахунках рахунка №74 "Інші доходи", зокрема від списання кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу, по закінченні терміну позовної давності, від вартості негативного гудвілу, яка визнається доходом.

Сума дооцінки До надзвичайної діяльності підприємства відносять об'єктів необоротних активів у випадках, передбачених Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Кореспонденція рахунків з обліку інших доходів наведена в таблиці 11.6.
8. Облік надзвичайних доходів (pax. №75)

Рахунок №75 "Надзвичайні доходи"застосовується для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій.

Рахунок №75 "Надзвичайні доходи" має такі субрахунки:

№751"Відшкодування збитків від надзвичайних подій";

№752"Інші надзвичайні доходи".

На дебеті рахунка №75"Надзвичайні доходи" відображається сума (кредитового обороту) в порядку закриття рахунка №75 "Надзвичайні доходи" на рахунок №79 "Фінансові результати", на кредиті- визнана сума відшкодування, зокрема,від страхових організацій, втрат від надзвичайних подій.

На субрахунку №751"Відшкодування збитків від надзвичайних подій" відображається сума відшкодування втрат від надзвичайних подій, включаючи відшкодування витрат на попередження втрат До надзвичайної діяльності підприємства відносять від надзвичайних подій.

На субрахунку №752"Інші надзвичайні доходи" відображається дохід від інших подій чи операцій, які відповідають визначенню "надзвичайні події"".

9. Облік страхових платежів (pax. №76)

Рахунок №76 "Страхові платежі"призначено для обліку страховиками надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами страхування. На дебетірахунка №76 "Страхові платежі" відображається інформація про надходження та їх повернення страхувальнику страхових платежів у разі дострокового припинення дії договору страхування з щомісячним віднесенням всієї різниці на субрахунок №703"Дохід від реалізації робіт і послуг", на кредиті- збільшення у страховика страхових платежів.

Щомісяця рахунок №76 "Страхові платежі" (сальдо по кредиту) закриваєтьсякореспонденцією з субрахунком №703 "Дохід від реалізації робіт і До надзвичайної діяльності підприємства відносять послуг".


documentaeewqeb.html
documentaeewxoj.html
documentaeexeyr.html
documentaeexmiz.html
documentaeextth.html
Документ До надзвичайної діяльності підприємства відносять