Стислий конспект. ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ

З ДИСЦИПЛІНИ

«АРМ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА»

(для студентів 3 курсу денної форми навчання

напрямку спеціальності «Соціальна робота»)

ВИКЛАДАЧ:

доктор історичних наук,

професор

Борисова Ольга Василівна

Харків - 2015


ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

(Пропоновані плани-конспекти беруться студентами за основу і доповнюються та доробляються ними самостійно в ході опрацювання літератури під час підготовки до практичних занять).

Тема 1. Інформаційні системи і технології та їх еволюція.

План

1. Сутність і види інформаційних систем.

2. Загальнонаукові основи теорії систем і системного підходу.

3. Етапи розвитку і класифікація інформаційних технологій.

Стислий конспект.

1.1. Сутність і види інформаційних систем.

У загальному виді поняття "система" охоплює комплекс взаємозалежних елементів, які діють як єдине ціле в інтересах Стислий конспект. ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ досягнення поставлених цілей.

Кожна система характеризується: структурою - безліччю елементів системи й взаємозв'язків між ними (організаційна й виробнича структура фірми); функціями кожного елемента системи й системи в цілому (управлінські функції - прийняття рішень певним структурним підрозділом фірми); входом і виходом кожного елемента й системи в цілому (матеріальні або інформаційні потоки, які надходять у систему або виводяться нею); цілями й обмеженнями системи і її окремих елементів (досягнення максимального прибутку; фінансові обмеження).

Властивості системи. Кожна система має властивості подільності й цілісності. Властивість подільності означає, що систему можна представити такою, що складається із самостійних частин, кожна з яких може розглядатися як самостійна підсистема Стислий конспект. ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ. Процес виділення підсистем зветься декомпозицією і є досить складним завданням. У той же час декомпозиція спрощує аналіз системи, її розробку, впровадження й експлуатацію. Властивість цілісності вказує на узгодженість цілей функціонування підсистем і елементів системи із цілями всієї системи.

Відповідно до визначення, що представлене у Державному Стандарті України (ДСТУ) інформаційна система - це система, що організує нагромадження й маніпулювання інформацією яка відноситься до проблемної сфери.

Місія інформаційної системи. Місія інформаційної системи складається в підготовці й наданні інформації, необхідної для забезпечення ефективного управління всіма ресурсами підприємства або організації, створення інформаційного й технічного середовища для управління організацією.

Основні задачі інформаційної системи. До Стислий конспект. ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ основних задач ІС відносять:збір інформації з різних джерел; реєстрацію, обробку й видачу інформації, що характеризує стан виробництва й управління; розподіл інформації між керівниками, підрозділами й виконавцями відповідно їх участі в управлінні.

Компоненти ІС. Структурно ІС складається з таких компонентів: вхідна інформація;система обробки інформації; вихідна інформація.

Основні функції інформаційних системПерелік основних функцій інформаційних систем та їх зміст наведені в таблиці 1.

Таблиця 1. – Основні функції інформаційних систем та їх зміст

Функція Зміст
обчислювальна своєчасна і якісна обробка інформації у всіх аспектах, які цікавлять систему управління
відстеження відстеження й формування необхідної для управління зовнішньої й внутрішньої інформації
запам'ятовування забезпечення постійного нагромадження Стислий конспект. ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, систематизації, збереження й відновлення всієї необхідної інформації
комунікаційна забезпечення передачі необхідної інформації в задані пункти
інформаційна реалізація швидкого доступу, пошуку й видачі необхідної інформації
регулювальна здійснення інформаційно-управлінського впливу на об'єкт управління і його рівні, у випадку відхилень фактичних значень від заданих
оптимізаційна забезпечення оптимальних розрахунків у міру зміни цілей, критеріїв і умов функціонування об'єкта управління
прогнозування визначення основних тенденцій, закономірностей і показників розвитку об'єкта управління
аналітична визначення основних техніко-економічних показників діяльності об'єкта управління або його рівня
документаційна забезпечення одержання всіх обліково-звітних, планових і інших форм документів

Інформаційні системи допомагають менеджерам різних рівнів вирішувати такі Стислий конспект. ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ завдання: приєднуватися до єдиного інформаційного простору; ширше використовувати математичні методи в економіці; погоджувати економічні процедури з міжнародними вимогами. Етапи розвитку інформаційних систем представлені в таблиці 2.2.

Таблиця 2. Характеристика етапів створення і розвитку автоматизованих систем управління

Номер етапу Період, роки Назва етапу в Україні Назва етапу в іноземній літературі Схема рішення завдання
Перший 1963-1972 Створення АСУ (позадачний підхід) Системи обробки даних Дані
Рішення задач у пакетному режимі
Другий 1972-1985 Створення й розвиток АСУ відповідно до концепції баз даних Управлінські інформаційні системи Дані + бази даних (БД)
Рішення задач у режимі реального часу Багатоваріантні розрахунки Елементарне моделювання
Третій початок 1985 триває дотепер Створення інтегрованих АСУ Стислий конспект. ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, обчислювальних систем і мереж Системи підтримки прийняття рішень БД
Рішення задач у режимі реального часу Моделювання техніко-економічних процесів Підтримка управлінських рішень

1.2. Загальнонаукові основи теорії систем і системного підходу.

Системний підхід - це сукупність методологічних принципів і положень, які дають можливість всебічно розглядати систему як єдине ціле з узгодженим функціонуванням всіх її елементів.

Складові елементи системи, наприклад, об'єкта управління називаються іноді підсистемами. Ці підсистеми в ряді випадків відіграють роль самостійних систем нижчого рівня. Такий підхід дозволяє: вивчати кожний елемент підсистеми в його взаємозв'язки й взаємодії з іншими елементами підсистеми; спостерігати зміни, які відбуваються в системі як результат зміни основних елементів Стислий конспект. ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ його підсистем; проявляти специфічні системні властивості, робити обґрунтовані припущення щодо закономірностей розвитку системи й визначати оптимальний режим її функціонування.

Системному підходу властиві такі основні принципи: кінцевої мети - абсолютний пріоритет кінцевої (глобальної) мети; єдності - розгляд системи, як цілого, так і сукупності елементів; зв'язності - розгляд будь-якої частини разом з її зв'язками з оточенням; модульної побудови - корисно виділяти модулі в системі й розглядати її як сукупність модулів; ієрархії - корисно вводити ієрархію елементів і (або) їх ранжирування; функціональності - загальний розгляд структури й функцій із пріоритетом функцій над структурою; розвитку - облік змін системи, її здатність до розвитку; децентралізації - об'єднання Стислий конспект. ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ прийнятих рішень, і управління централізацією й децентралізацією; невизначеності - облік невизначеностей і випадків у системі.

Характерними ознаками системного підходу є:одночасна розробка великої кількості завдань; максимальна типізація й стандартизація прийнятих рішень; багатоаспектне подання про структуру інформаційної системи як про систему, що складається з декількох груп компонентів, і відносна автономна їх розробка; ключова роль баз даних; локальне впровадження й збільшення функціональних завдань.

1.3. Етапи розвитку і класифікація інформаційних технологій.

Інформаційна технологія (ІТ) – це сукупність процедур, що реалізують функції збору, нагромадження, зберігання, обробки й передачі даних з використанням технічних засобів. Таким чином, сучасні інформаційні технології є комп'ютерними інформаційними технологіями. Комп'ютерні Стислий конспект. ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ інформаційні технології пройшли у своєму розвитку наступні етапи (таблиця 3).

Таблиця 3. Етапи розвитку інформаційних технологій і їх характеристики

№ п/п Найменування етапу Характеристика етапу Завдання етапу
Машинних ресурсів (50-60 р.р. XX століття) Висока вартість і обмежені функціональні можливості ЕОМ. Програмування в машинних кодах і на алгоритмічних мовах Алгол, Фортран. Економія машинних ресурсів. Рішенню цієї проблеми сприяли операційні системи, орієнтовані на пакетний режим обробки даних, оптимізаційні транслятори
Програмування (середина 60-х – початок 80-х р.р. XX століття) Успіхи в розвитку електроніки привели до зниження вартості машинних ресурсів. У той же час різко зросли витрати на розробку й супровід програм. Економія людських Стислий конспект. ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ресурсів
Нових інформаційних технологій – НІТ (початок 80-х років XX століття) Технічною базою цього етапу був масовий випуск персональних комп'ютерів. Основу цього етапу становили ідеї: · автоматизації спеціальних знань користувачів в обчислювальному середовищі АРМ (Автоматизованих Робітників Місць фахівця); · інтелектуалізації всіх форм взаємодії користувачів з технічними засобами. Створення типової технології автоматизації персональних знань з метою економії праці користувачів. Елементом НІТ стало АРМ фахівця певного профілю.
Високих інформаційних технологій В основі цієї концепції лежить ідея вдосконалювання засобів спілкування між людьми з глобалізацією інформаційного простору до масштабів планети · досягнення універсальності методів комунікацій; · підтримка систем мультімедіа й максимальне спрощення інтерфейсу "людина-ПК". · зниження вартості інформаційного контакту Стислий конспект. ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ; · необмеженість обсягу доступної інформації; · повноцінність використання ресурсів ПК і мережі.

Класифікація інформаційних технологій

Інформаційні технології можуть бути згруповані за різними ознаками (табл. 4).

Таблиця 4. Класифікація інформаційних технологій

№ п/п Ознака класифікації Технологія
За способом використання обчислювальної техніки під час обробки інформації ІТ у централізованих автоматизованих інформаційних системах (АІС); ІТ у децентралізованих системах обробки даних.
За способом реалізації в АІС традиційні ІТ; нові ІТ; високі ІТ.
За ступенем охоплення задач управління ІТ електронної обробки даних; ІТ автоматизації функцій управління; ІТ підтримки прийняття рішень; ІТ електронного офісу; ІТ експертної підтримки
За типом інтерфейсу користувача пакетні ІТ; діалогові ІТ; мережні ІТ.
За способом побудови мережі локальні Стислий конспект. ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ІТ; багаторівневі ІТ; розподілені ІТ.
За моделями обчис­лювального процесу хост орієнтовані технології (головна машина - ПК); технології, що реалізують модель процесу з розділеними ресурсами; технології " клієнт-сервер".
За видом інформації, що оброблюється дані – СУБД, табличні процесори, алгоритмічні мови; текст – текстові процесори; графіка – графічні процесори; знання – експертні системи; об'єкти реального миру – мультімедіа
За предметною сферою (областю) ІТ бухгалтерського обліку; ІТ банківської справи; ІТ фінансової діяльності й т.д.

Класифікація автоматизованих інформаційних систем

У таблиці 5 наведена класифікація автоматизованих інформаційних систем по різних ознаках.

Таблиця 5 – Класифікація автоматизованих інформаційних систем

№ п/п Ознака класифікації Тип автоматизованої інформаційної системи
За рівнем у системі Стислий конспект. ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ державного управління Загальнодержавні АІС Територіальні АІС Галузеві АІС Міжгалузеві АІС АІС підприємств і організацій
За рівнем інтелектуалізації Інформаційно-довідкові АІС Інформаційно-пошукові АІС АІС підтримки менеджменту АІС підтримки вищого керівництва АІС підтримки прийняття управлінських рішень АІС із використанням баз знань
За ступенем централізації обробки інформації Централізовані АІС Децентралізовані АІС АІС колективного використання
За принципом інтеграції Багаторівневі АІС із інтеграцією по рівнях управління Багаторівневі АІС із інтеграцією по функціях управління Однорівневі АІС
За видами процесів (дослідження, проектування, управління, навчання) АІС для наукових досліджень АІС для автоматизованого проектування АІС організаційного управління АІС управління організаційно-технічними проце­сами АІС управління виробничими процесами АІС управління Стислий конспект. ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ технологічними процесами Навчальні АІС
За сферою діяльності Культурологічні АІС АІС для владних структур Науково-технічні АІС Соціальні АІС Фінансово-економічні АІС АІС міжнародних організацій
За режимом обробки інформації АІС у режимі реального часу АІС в автономному режимі

Тема 2. Комунікативні відносини в організаціях.

План

1. Визначення поняття інформаційного потоку.

2. Класифікація інформаційних потоків.

3. Структура інформаційно-технологічного простору системи інформаційного забезпечення організації.


documentaeffebh.html
documentaeffllp.html
documentaeffsvx.html
documentaefgagf.html
documentaefghqn.html
Документ Стислий конспект. ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ